Школа вчителя 3 класу

Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів учнів третіх класів та заповнення класних журналів.

Відповідно до Наказу МОН України №924 від 20.08.2018 року «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі» https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/924.pdf в третіх класах   застосовується формувальне оцінювання. 

Формувальне оцінювання — це інтерактивне оцінювання прогресу учнів, що дає змогу вчителю відповідно адаптувати освітній процес, опираючись на дані відстеження особистісного розвитку дітей та хід набуття ними навчального досвіду й компетентностей.

https://www.pedrada.com.ua

Алгоритм діяльності вчителя щодо організації формувального оцінювання

Формулювання об’єктивних і зрозумілих для учнів навчальних цілей

Ознайомлення учнів із критеріями оцінювання

Забезпечення активної участі учнів у процесі оцінювання

Забезпечення можливості й уміння учнів аналізувати власну діяльність (рефлексія).

Корегування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням результатів оцінювання.

Кабан Л.В. Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у новій українській школі

https://www.narodnaosvita.kiev.ua/

Відповідно до  Наказу МОН України № 1154 від 27.08.2020 року

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ДРУГОГО КЛАСУ

Шляхи формувального оцінювання 

1. Педагогічне спостереження за навчальною та іншими видами діяльності учнів. 

2. Аналіз учнівських портфоліо, попередніх навчальних досягнень учнів результатів їхніх діагностичних робіт.

3. Самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності учнів.

4. Оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми  батьками. Педагогічне спостереження здійснюється учителем протягом року за навчальною та іншими видами діяльності учня. Залежно від мети спостереження, вчитель може оцінювати дітей в різноманітних ситуаціях, коли вони працюють в парі, групі, індивідуально. Оцінюються також не тільки навчальні результати учня, але і його активність, зацікавленість, мотивація, що є також важливими цілями у початковій школі. 

Результати педагогічних спостережень зміни в поведінці учня, його емоційних реакціях, мотивації, вольових проявах, зниження чи підвищення результативності навчальної діяльності тощо рекомендується фіксувати у зошиті спостережень учителя, що дозволить вчителю під час підготовки до уроку дидактично доцільно визначати навчальні завдання для кожної дитини та під час індивідуальних зустрічей з батьками, аргументовано обговорювати результати навчання учня та способи їх удосконалення, аргументовано робити записи у першій частині Свідоцтва досягнень (характеристика наскрізних умінь)учнів 3 класів

 

 

                     

Додаток 2 до  Наказу МОН №1146 від 16.09.2020 року  Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи. https://pedpresa.com.ua/203621-nakaz-mon-1146-vid-16-veresnya-2020-roku.html Зошит спостережень учителя ведеться у довільній формі, є його особистим документом та не підлягає перевірці з боку адміністрації. 

Портфоліо- це позитивний спосіб оцінювання дитини, оскільки демонструє свідчення досягнень дитини. Портфоліо фокусується на тому, що дитина може робити і як швидко відбувається прогрес у розвитку її здібностей . РОБОЧЕ – вчитель спільно з учнем здійснює оцінку його робіт.

Дитина обирає зразки робіт, які демонструють її розвиток, рівень опанування відповідними навичками, батьки додають свої коментарі, вчитель додає власні зразки робіт дитини

ДЕМОНСТРАЦІЙНЕ – містить лише найкращі роботи дитини і наповнюється самою дитиною.

https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/portfolio-r.pdf

Самооцінювання та взаємооцінювання 

Про що потрібно сказати учням перед взаємооцінюванням?

взаємооцінювання – це партнерська взаємодія, коли учні допомагають один одному покращувати свої навчальні результати;

взаємооцінювання не передбачає порівняння себе з іншими;

взаємооцінювання означає порівняння власного поточного рівня успішності із попередніми показниками.

Правила взаємооцінювання

вчитель має сформулювати чіткі критерії для взаємооцінювання;

учні мають виявляти повагу до партнера, коректно добирати слова і способи побудови коментарів;

активно слухати.

Варіанти завдань на взаємооцінювання:

Перевірка домашнього завдання (виконаного під час уроку завдання) за заздалегідь розробленими критеріями оцінювання, які вчитель може створити самостійно, розробити спільно з учнями відповідно до прикладу роботи або розробленими учнями самостійно.

Перегляд виконаного завдання однокласником та надання коментаря відповідно до стратегії 3 – 2 – 1 (3 позитивних моменти, 2 уточнюючих запитання та 1 ідея для покращення).

Взаємооцінювання письмових відповідей (учень переглядає роботу однокласника і наприкінці аркуша записує короткий відгук, доповнюючи відповідь: «Причиною зазначених подій є…», «Варто назвати такі факти, як …», «Необхідно доповнити, що …», «Альтернативним алгоритмом розв’язання задачі міг би бути…» і т. д.).

http://teach-hub.com/vzajemootsinyuvannya/ 

6 креативних ідей для самооцінювання на уроці https://osvitanova.com.ua/posts/3293-6-kreatyvnykh-idei-dlia-samootsiniuvannia-na-urotsi 

15 способів здійснити формувальне оцінювання на уроці

 http://teach-hub.com/15-sposobiv-zdijsnyty-formuvalne-otsinyuvannya-na-urotsi

Відповідно до Наказу МОН України 1146 від 16.09.2020 року 

Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи 

Підсумкове тематичне оцінювання здійснюється за результатами виконання діагностичних робіт, розроблених на основі компетентнісного підходу, які можуть бути усними чи письмовими, у формі тестових завдань, цифровій формі (зокрема тестування в електронному форматі), комбінованої роботи, практичної роботи, усного опитування тощо. Завдання для діагностичних робіт розробляються з урахуванням обов’язкових результатів навчання та відповідних умінь, рівні сформованості яких визначено у додатку до цих Методичних рекомендацій (додаток 1). Форми і види оцінювання, зміст завдань учитель обирає самостійно з урахуванням особливостей учнів класу. Обсяг діагностичних робіт визначається із розрахунку прогнозованого часу на виконання окремих завдань учнями, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, їхньої готовності до виконання того чи іншого завдання. У третіх та четвертих класах тривалість виконання діагностичної роботи не повинна перевищувати 35 хвилин (із 40 хвилин уроку 5 хвилин – інструктаж, 35 хвилин – виконання роботи).

 

Періодичність проведення діагностичних робіт відображається у календарно-тематичному плані з урахуванням кількості тем у межах кожного предмета.

Письмові діагностичні роботи виконуються у зошитах для діагностичних робіт або на окремих аркушах, бланках тощо. 

https://vseosvita.ua/library/diagnosticna-robota-z-matematiki-3-klas-nus-363969.html

Оцінювання діагностичних робіт здійснюється у відповідності до критеріїв оцінювання результатів навчання, визначених у додатку до цих Методичних рекомендацій (додаток 1). 

Приклад  бланку оцінювання для 4 (пілотних класів)

https://nus.org.ua/articles/do-uvagy-vchyteliv-blank-otsinyuvannya-z-matematyky-dlya-4-h-pilotnyh-klasiv-nush/

 

Під час проведення підсумкового (тематичного, семестрового та річного) оцінювання визначається рівень сформованості кожного загального навчального результату, визначеного Державним стандартом початкової освіти, у відповідності до логіки та послідовності його формування згідно з навчальною програмою. Результати проведення діагностичних робіт у класному журналі не фіксуються.

Середня оцінка за тематичне, семестрове та річне оцінювання не виводиться. У журнал та свідоцтво досягнень виставляється рівень за кожен результат навчання з навчальних предметів/інтегрованих курсів наприкінці кожного навчального семестру (триместру) та навчального року. Річним оцінюванням є результати навчання учнів за останній семестр (триместр).

У свідоцтві досягнень учитель фіксує розгорнуту інформацію про сформованість наскрізних умінь учнів та рівні результатів їх навчання (додаток 2).

 Під час заповнення свідоцтва досягнень вчитель може використовувати графічні позначки на власний розсуд. Документ підписують учитель і батьки (особи, які їх замінюють). Оригінал свідоцтва досягнень надається батькам, а його завірена копія зберігається в особовій справі учня в закладі освіти.

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76726/ 

Лист МОН № 1/9-550 від 29.09.20 року Щодо окремих питань оцінювання

та фіксації результатів навчання учнів початкових класів Нової української школи 

Кількість, форми та види оцінювання, зміст завдань діагностичних робіт добираються самостійно учителем з урахуванням особливостей учнів, а їх результати не фіксуються в класному журналі та(або) щоденнику. 

Свідоцтво досягнень, наведене у додатку до вищезазначених методичних рекомендацій, є примірною формою та може бути змінено за рішенням педагогічної ради закладу із урахуванням специфіки організації освітнього процесу та вивчення навчальних предметів.

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-okremih-pitan-ocinyuvannya-ta-fiksaciyi-rezultativ-navchannya-uchniv-pochatkovih-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli Якщо зміст мистецької освітньої галузі у (3-4 класах реалізується окремими навчальними предметами за видами мистецтва: «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво», то підсумкове оцінювання здійснюється згідно з характеристиками результатів навчання для зазначеної освітньої галузі, визначених у свідоцтві досягнень, та фіксується на відповідних предметних сторінках класного журналу. Вищезазначені результати навчання учнів записуються в свідоцтві досягнень під окремими заголовками: «Образотворче мистецтво» та «Музичне мистецтво».

В свідоцтві досягнень учнів початкових класів Нової української школи представлено розгорнуту інформацію про сформованість наскрізних умінь учнів, рівні результатів їх навчання. Тому в класному журналі для 1-2 класів не потрібно виокремлювати спеціальні графи для підсумкового оцінювання (наприклад, «І семестр») і окремих видів перевірок (наприклад, «Тема», «Зошит»), та, відповідно, записувати «Зар.» (зараховано).

У зв'язку з тим, що копія свідоцтва досягнень зберігається в особовій справі учня(учениці) в закладі освіти, розділ «Характеристика навчальних досягнень учня(учениці) в 1 класі» особової справи не заповнюється. 

Відповідно до Наказу МОН № 1096 від 02.09.2020 року

 Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів початкових класів Нової української школи 

У 3-4 класах підсумкове оцінювання здійснюється за рівневою шкалою. Результати навчання можуть зазначатися на відповідних сторінках навчальних предметів (окремих сторінках зведеного обліку результатів навчання) згідно з характеристиками результатів навчання, визначених у свідоцтві досягнень за рівнями, використовуючи такі позначення:

П - початковий рівень;

С - середній рівень;

Д - достатній рівень;

В - високий рівень. 

До журналу записуються лише результати підсумкового оцінювання: за І семестр (І і ІІ триместр) та рік (здійснюється на підставі результатів оцінювання за ІІ семестр або ІІІ триместр). 

Інформація щодо оцінювання у зведеному обліку результатів навчання та у свідоцтві досягнень має бути тотожною.

 

 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-metodichnih-rekomendacij-shodo-zapovnennya-klasnogo-zhurnalu-uchniv-pochatkovih-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli

Ломова Лілія Василівна «Формувальне оцінювання – крок до успішного навчання» (Методичний посібник для вчителів початкових класів НУШ)

https://drive.google.com/open?id=1hThRgWvIt5VSlf0NW_DUbKP0rB7pEj5y 

https://www.youtube.com/watch?v=N8iD1Yxq008

https://www.youtube.com/watch?v=_IBdLgl93Ok

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ЩОДО РІВНЕВОГО ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ 3-4 КЛАСІВ НУШ

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola/vidpovidi-na-zapitannya-shodo-rivnevogo-ocinyuvannya-uchniv-3-4-klasiv-nush

Галас А.В., Кулик О.О., методисти початкової освіти ХОІППО

Завдання до теми «Подорожуємо і відкриваємо світ» для 3-го класу НУШ

Сайт «Розвиток дитини» пропонує додаткові навчальні матеріали та завдання до теми «Подорожуємо і відкриваємо світ» 3-го класу Нової української школи (Тема №1, вересень).

Українська мова

Математика

Я досліджую світНемає коментарів:

Дописати коментар