Дистанційне навчання

             НАРАТИВИ ЕЛЕКТРОННИХ НАУКОВО -ОСВІТНІХ ДЖЕРЕЛ У ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

 У зв’язку із світовим викликом щодо епідеміологічної ситуації, що має місце і в Україні, та необхідністю введення карантинних заходів задля запобігання поширенню вірусних хвороб, під час планування організаційних заходів, що забезпечують освітній процес, у тому числі і під час календарно-тематичного планування з предметів важливо врахувати можливість організації освітнього процесу в межах навчального року в умовах карантину.

З 16 жовтня 2020 року набуло чинності Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти. Воно розширило можливості для дистанційного навчання учнів – як за дистанційною формою здобуття освіти, так і при використанні технологій дистанційного навчання в інших  формах здобуття освіти.

     Нове Положення було затверджено наказом МОН від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224. Радимо скористатися також листом Міністерства освіти і науки України від 02 листопада 2020 р. № 1/9-609 "Щодо організації дистанційного навчання"

         Дистанційна форма здобуття освіти залишається виключно добровільною і потребує подання відповідної заяви про зарахування/переведення від батьків. Але відтепер для навчання за дистанційною формою учням не потрібно мати високий рівень навчання (10-12 балів) – таку можливість має будь-який учень для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії.

     Технології дистанційного навчання в різних формах здобуття освіти (денній, вечірній, педагогічному патронажі тощо) можуть використовуватися для проведення оцінювання, консультацій, вивчення окремих тем з предмета.

     Також їх можна використовувати для надання додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг для осіб з особливими освітніми потребами, якщо в населеному пункті, де проживає учень, відсутні відповідні фахівці, що надають такі послуги.

     Технології дистанційного навчання дозволяють продовжувати освітній процес під час карантину та інших надзвичайних обставин (без переведення учнів на дистанційну форму).

     У документі також врегульовано можливість організації змішаного навчання. Заклад освіти може визначити такий режим роботи, за якого учні почергово відвідують заклад освіти для очних занять, решту часу навчаючись дистанційно.

     Положення передбачає, що обов’язково мають враховуватися інтереси учнів під час дистанційного навчання:

 організація освітнього процесу має забезпечувати регулярну та змістовну взаємодію вчителів з учнями;

під час дистанційного навчання мають створюватися умови для забезпечення повноцінної участі в освітньому процесі осіб з ООП з обов’язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку;

заклад освіти забезпечує регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також за потреби надання їм підтримки в освітньому процесі;

для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин, заклад забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів – телефонного, поштового зв'язку тощо;

організація освітнього процесу обов’язково здійснюється з дотриманням вимог щодо захисту персональних даних, а також санітарних правил і норм щодо формування розкладу навчальних занять, вправ для очей та постави, безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, часу для виконання домашніх завдань тощо.

    З метою забезпечення прав педпрацівників у Положенні вказано, що організація дистанційного навчання має здійснюватися у межах їх робочого часу.

     У межах своєї автономії заклад освіти самостійно визначатиме механізм моніторингу і контролю якості дистанційного навчання в закладі освіти. Спосіб, у який керівник закладу здійснюватиме контроль за виконанням освітніх програм учнями та педпрацівниками, схвалюватиме педрада.

Звертаємо вашу увагу на дотримання всіма учасниками освітнього процесу санітарних норм при дистанційному навчанні.

Безпечна тривалість навчальної діяльності з ТЗН упродовж навчального заняття повинна бути:

     -      для учнів 1 класів - не більше 10 хвилин;

     -      для учнів 2 - 4 класів - не більше 15 хвилин;

Для організації дистанційного навчання в цей період пропонуємо скористатися методичними рекомендаціями, поданими у листах МОН від 23.03.2020 № 1/9-173; від 16.04.2020 № 1/9-213; методичними рекомендаціями «Організація дистанційного навчання в школі» (авт. А. Лотоцька, А. Пасічник), розробленими за підтримки МОН (https://cutt.ly/MynTayc).

При організації освітнього процесу в карантинних умовах має забезпечуватись:

·  соціальне дистанціювання;

·  мінімізація переміщення здобувачів освіти та комунікація між ними в межах закладу освіти;

·  дотримання нормативів наповнюваності класів та інших вимог законодавства про освіту.

Школа може організувати дистанційне навчання за допомогою: поєднання онлайн-занять через Zoom, Skype, Instagram, Google, Hangouts; заздалегідь записаних відеоуроків, презентацій від вчителів чи із зовнішніх освітніх ресурсів; ретельно підібраних завдань для самостійної роботи із подальшою перевіркою; використання безкоштовних вебсерверів та платформ, наприклад, Google, Classroom, Moodle, Microsoft Teams.

Надзвичайно важливим є чітка система організації навчання в школі з самостійним опрацюванням матеріалу (розклад, критерії оцінювання, узгодження кількості контрольних робіт (не більше 3 на тиждень), врахування вікових особливостей щодо виконання домашніх завдань). Домашні завдання мають бути посильними для самостійного виконання дітьми (мати чіткі поради та інструкції).

Важливо продовжити навчання педагогів у напрямі опанування інформаційними технологіями та їх ефективного використання в роботі. В умовах нового формату освітньої діяльності в Україні рекомендуємо вчителям закладів загальної середньої освіти вдосконалювати також цифрові компетентності, які активізують пізнавальний інтерес учнів до використання додаткових навчальних матеріалів, розміщених на освітніх електронних ресурсах. Актуальність даного питання підтверджена використанням дистанційної форми навчання в період карантинних заходів на території України.

Актуальною формою навчання є також розміщення записів відеоуроків з різних навчальних предметів, презентацій, відеоконференцій, інформування учнів та батьків про освітні ресурси, що сприятиме кращому засвоєнню знань учнів із різними рівнями підготовки. Важливо, щоб в учнів були чіткі інструкції до завдань, які необхідно виконати, та був вільний доступ до навчальних матеріалів.

Якщо вчитель чітко спланує роботу, визначиться як буде проводити дистанційне навчання, які цифрові сервіси буде використовувати, підготує/використовуватиме якісні навчальні матеріали та організує зворотній зв'язок з учнями, то таке навчання забезпечить необхідну якість освітніх послуг.

Задля забезпечення якісного виконання освітніх програм в умовах очного та дистанційного навчання пропонуємо під час календарно-тематичного планування у навчальних програмах і календарно-тематичних планах виділити ключові теми, на яких ґрунтується подальше опрацювання програмового матеріалу. Це дозволить без порушення системи програмових вимог ущільнювати, оптимізувати вивчення предмета, концентрувати увагу на відпрацюванні позицій, що мають забезпечити якісну самостійну роботу учнів в умовах дистанційного навчання. Під час вибору на початку навчального року навчально-методичного комплексу для вивчення предмета передбачити можливості використання засобів та інструментарію дистанційного навчання в умовах очного навчання. Важливим є формування у здобувачів освіти уміння вчитися з використанням ІТ, а в учителів — уміння забезпечувати цей процес має стати пріоритетним освітнім завданням закладів освіти у 2020/2021 навчальному році. У зв’язку з вище окресленим робота закладів освіти в умовах очного і дистанційного навчання зумовлює необхідність підвищення кваліфікації педагогічних працівників із зазначених питань. Звертаємо увагу керівників закладів освіти, їх заступників та педагогічних працівників, що зміни в змісті науково-методичної роботи в закладах освіти мають відображати і питання теорії та практики впровадження концептуальних засад реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». Пропонуємо у цій роботі використовувати видані за кошти державного бюджету навчально-методичні посібники для педагогічних працівників, що висвітлюють загально дидактичні питання та питання методик навчання у Новій українській школі. З електронним варіантом навчально-методичних посібників можна ознайомитися на сайті Інституту модернізації змісту освіти на сторінці електронної бібліотеки за посиланням https://cutt.ly/lyP5Ay2.

Організація освітнього процесу і в умовах очного, і в умовах дистанційного навчання не повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

Режим роботи закладу загальної середньої освіти визначається закладом освіти самостійно на основі відповідних нормативно-правових актів. Задля дотримання безпечних умов перебування учасників освітнього процесу у закладі освіти рекомендуємо керуватись нормативними документами Міністерства охорони здоров’я України, місцевих органів влади щодо здійснення протиепідемічних заходів.

Доцільно в цей період активно використовувати навчання у диференційованих за рівнем підготовленості групах, взаємонавчання у різнорівневих групах. Радимо користуватися записами уроків з української мови, математики, науки та мистецтва, знятими в межах проекту «Всеукраїнська школа онлайн». Уроки в записі можна в будь-який час переглянути на YouTube-каналі МОН.

Задля активізації готовності учнів до сприймання нового, важливо в період повторення акценти зробити на формуванні способів дій, щоб учень був озброєний інструментами усвідомленого опанування певними поняттями, явищами, процесами, що в свою чергу має стати підґрунтям для успішного виконання практико-орієнтованих завдань, вирішення життєвих проблем.

Радимо в освітньому процесі використовувати цифрові платформи, які дають змогу реалізовувати авторські методичні задуми, створювати навчальні курси, гнучко розподіляючи контент між онлайн- та офлайн-частинами, диференціювати навчальні завдання, проводити онлайн уроки, оперативно надавати зворотний зв’язок, відстежувати навчальний поступ кожного учня, створювати та наповнювати портфоліо. Як показує досвід, учням і їхнім батькам значно легше навчатися дистанційно, коли контент із усіх навчальних предметів знаходиться на одній платформі. Рішення про використання в обов’язковому порядку цифрової платформи в освітньому процесі вирішує педагогічна рада, адже у такий спосіб школа має можливість адаптувати програму до технічних можливостей учнів і вчителів.

У 3–4 класах допускається застосування технології «перевернутий клас» (учитель надає навчальний матеріал для вивчення вдома, а на уроці проводить практичне підкріплення знань учнів), «ротація за станціями» (учні працюють у класі та за визначеним графіком проходять окремі станції: групова робота, самостійна робота за комп’ютером, спілкування з учителем тощо), «ротація за кімнатами» (учні працюють у класі та за визначеним графіком проходять окремі станції: групова робота, спілкування з учителем тощо, а для виконання самостійної роботи за комп’ютером переходять у комп'ютерний клас).

Звертаємо увагу на те, що під час карантину можливо організувати два режими навчання:

1. Живе онлайн-спілкування, коли в призначений час вчитель організовує відеоконференцію, спілкування в чаті з учнями.

2. Віддалене навчання, розтягнуте в часі, коли, використовуючи певні цифрові інструменти, вчитель створює платформу для самостійного навчання учнів.

При організації віддаленого навчання бажано провести вступний інструктаж, в ході якого пояснити учням, як працювати віддалено, як використовувати ті чи інші освітні ресурси. Крім вступних інструкцій, можуть бути поточні інструкції перед початком вивчення тієї чи іншої теми або введення нового цифрового інструменту, нових освітніх ресурсів.

Рекомендуємо також проведення онлайн-уроків, групової роботи над проектами, над спільним вирішенням поставлених навчальних завдань.

ЯК ЕФЕКТИВНО ПРОВЕСТИ ОНЛАЙН-УРОКИ ТА ПІДГОТУВАТИ ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ УЧНІВ

1. Якщо ви збираєтеся використовувати інструменти для організації відеоконференцій та подання інтерактивних уроків, інструкцій, як можна частіше і довше використовуйте веб-камеру. Так, ваші учні можуть відійти від своїх комп'ютерів, поки ви проводите свій онлайн-урок, але вони менше будуть нудьгувати, якщо принаймні будуть бачити ваше обличчя, а не тільки режим демонстрації екрану, який ви використовуєте.

2. Обов'язково зверніть увагу на налаштування веб-камери. Підніміть її на рівень очей або трохи вище. Учні повинні бачити ваші очі, а не голову, втупившись в клавіатуру. Саме тоді створюється ефект присутності.

3. Не забувайте, що ваші живі уроки з організацією діалогу, з великою кількістю невеликих питань, з роботою мікрогруп не підійдуть в умовах відеоконференції. У такому онлайн-середовищі ви не маєте переваги живого спілкування «очі в очі». Регламент спілкування повинен бути жорстким і обмеженим невеликою кількістю ваших запитань. Питання повинні бути лаконічними. Одні можуть бути спрямовані на те, щоб переконатися в присутності ваших учнів, інші – на отримання зворотного зв'язку на поставлене вами навчальне завдання чи проблему. Але це питання-завдання повинно бути максимально коротким. І відповідей від учнів ви повинні чекати не розмитих і коротких за часом.

4. Заохочуйте учнів ставити запитання. Виділіть їм для цього спеціальний час. Наприклад, оголосіть, що робите 5-10-ти хвилинну паузу , під час якої учні могли б записати своє запитання в чаті або в невеликому відео зверненні.

5. Обов'язково передбачте можливі технічні труднощі у ваших відеосеансах. Найчастіше такі проблеми виникають не у вас, а у ваших учнів. Як правило, ви наважуєтеся на відеоконференції, якщо у вас все в порядку. Заздалегідь перевірте можливості відеоспілкування. Наприклад, використовуйте два комп'ютера або попрацюйте з кимось зі своїх колег, щоб перевірити перспективу учнів, як вони побачать те, що ви їм пропонуєте. Перевірте також умови роботи в режимі комп'ютер-планшет, комп'ютер-смартфон, перш ніж приступити до онлайн-спілкування з вашим класом. Коли ви протестуєте себе в ролі учня, ви можете заздалегідь врахувати, що необхідно спростити, або побачите, які проблеми можуть виникнути у школярів і що необхідно для оперативного усунення неполадок.

6. Якщо у вас немає стійкого і швидкого підключення до інтернету, з'ясуйте, в який час швидкість інтернет-з'єднання найбільш висока. Призначайте відеоконференцію на цей час, якщо, звичайно, воно влаштує і вас, і ваших учнів.

ЯК ПОДАТИ ЗАПИСАНІ ВІДЕОУРОКИ ТА ІНСТРУКЦІЇ

1. Прагніть до створення коротких і дидактично продуманих відеороликів. Два п'ятихвилинних відео будуть переглянуті учнями з набагато більшою ймовірністю і корисністю, ніж одне десятихвилинне.

2. Використовуйте режим демонстрації екрану. Простий спосіб створити відеоурок – це записати показ ваших слайдів. Але не забувайте, що це досить швидкий спосіб втомити ваших учнів, якщо ви не тримаєте екран активним. Слайди повинні бути рухомими. Додайте більше переходів і анімацій, використовуйте курсор миші або режим малювання, щоб виділити, підкреслити щось важливе на слайді.

 Рекомендуємо на період обмеження освітнього процесу запровадити он-лайн консультації для учнів та елементи дистанційного навчання відповідно до розкладу занять.

 Дистанцiйне навчання — це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю учителів та учнiв на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi.

 Дистанційне навчання – сукупність наступних заходів:

  засоби надання навчального матеріалу учням;

  засоби контролю успішності учнів;

  засоби консультації учнів учителями;

  засоби інтерактивної співпраці учнів і учителів;

  можливість швидкого доповнення новою інформацією, коригування помилок.

 Рекомендуємо здійснювати навчання під час карантину через сайт освітнього закладу.

 Запровадження елементів дистанційного навчання з метою вмілої організації самостійної роботи учнів необхідно здійснювати шляхом застосування технічних та інформаційних засобів: електронної пошти, соціальних мереж, засобів он-лайн зв’язку, освітніх он-лайн платформ, Інтернет-ресурсів.

 Дистанційне навчання передбачає організацію освітнього процесу з використанням трансляцій в режимі відеоконференцій, навчальних та виховних заходів, відвідування он-лайн бібліотек, музеїв.

 Під час дистанційного навчання можна скористатися електронними версіями підручників для 1-4 класів, перейшовши за посиланням:

 https://gdz4you.com/pidruchnyky/?fbclid=IwAR0vl1KRDdMieJL6kkFQeZ3I-POZZhTQeVID1_VHlkVLV6tRWhSEcFMwEFo

 https://lib.imzo.gov.ua/

 Пропонуємо коротку характеристику он-лайн платформ для організації освітнього процесу:

Google Клас

(Google Classroom)

 Це безкоштовний сервіс для навчальних закладів і користувачів з особистими обліковими записами Google. Він економить педагогам час, спрощує організацію навчального процесу та спілкування з учнями.

 Переваги Google Класу.

Легке налаштування. Вчителі можуть додавати учнів до курсу самостійно або надсилати їм код для приєднання. Створення курсу займає всього кілька хвилин.

 Економія часу.

 Створювати, перевіряти й оцінювати завдання в електронній службі швидше та зручніше, ніж на папері.

 Зручна організація.

 Завдання доступні учням у відповідному розділі, а матеріали курсу (документи, фото, відео) автоматично додаються в папки на Google Диску.

 Швидка комунікація.

 Вчителі можуть робити оголошення й миттєво створювати обговорення, а учні – ділитися один з одним ресурсами та відповідати на запитання в стрічці курсу.

 Доступність і безпека.

 Як і всі сервіси пакета G Suite for Education, Клас не містить реклами, не використовує вміст і дані учнів для рекламних цілей та надається безкоштовно.

 Дозволи: доступ до камери:

 -потрібен, щоб у Класі можна було публікувати фото й відео, зроблені за допомогою камери.

 -доступ до пам’яті: потрібен, щоб до дописів у Класі можна було долучати фотографії, відео та локальні файли. Також він потрібнен для офлайн-доступу.

 -доступ до облікових записів: потрібен, щоб можна було вибирати, який обліковий запис використовувати в Класі.

 GoogleПрезентації (Google Presentations)

Додаток дозволяє працювати з файлами на пристроях Android:

 -створювати та редагувати презентації, відкривати до них доступ та працювати над ними одночасно з іншими користувачами;

 -працювати навіть без підключення до мережі Інтернет;

 -додавати коментарі та відповідати на них;

 -додавати слайди, змінювати їх розташування, форматувати текст, вставляти фігури.

 Google Форми — онлайн-сервіс для створення форм звортного зв’язку, онлайн-тестувань та опитувань. Кожна форма в Google Формах представляє собою веб-сторінку, на якій розміщуються анкета чи питання. Все, що потрібно для роботи з формами, — це мати акаунт в Google.

 КАХУТ

(Kahoot)

 KAHOOT – платформа для створення вікторин, тестів, дидактичних ігор.

 Сервіс може бути використано для перевірки знань учнів:

 -учні можуть виконувати завдання на будь-якому пристрої, що має доступ до Інтернету – смартфон, планшет;

 -завдання можна вставити світлини, відеофрагменти;

 -учитель може поставити бали за правильність та швидкість виконання;

 -зареєструватися на сайті можна через GOOGLE або Microsoft профіль, не потрібно створювати наві логіни чи паролі;

 -можна дублювати чи редагувати тести, що значно економить час.

 ClassDojo https://teach.classdojo.com/#/login?redirect=%2Flaunchpad

 СlassDojo — це простий інструмент для оцінки работи класу в режимі реального часу.

 Ідея сервісу полягає в тому, щоб допомогти учителям швидко і просто оцінити класну та домашню роботу учнів, рівень їх дисципліновасті.

 В ClassDojo можна зареєструватися в якості учителя (який і буде створювати бейджі, ставити цілі, збирати статистику і робити групові розсилки); в якості учня/учениці (якому надсилається персональний код для доступу до свого профілю); і в якості батьків (які мають доступ до профілю своєї дитини).

 LearningApps.org https://learningapps.org/

 LearningApps.org є сервісом для підтримки процесів навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів. Ці модулі можуть використовуватись безпосередньо як навчальні ресурси або для самостійної роботи. Метою роботи є створити загальнодоступну бібліотеку незалежних блоків, придатних для повторного використання та змін. Блоки (вони називаються Вправами) не включені в жодні конкретні сценарії чи програми, тому вони не розглядаються як цілісні уроки чи завдання, натомість їх можна використати у будь-якому доречному методичному сценарії.

 Щоденник.ua - шкільна освітня мережа

 http://company.shodennik.ua/benefits/education/

 Учителі задають домашні завдання, прикріпляють необхідні файли, відстежують статус виконання. Учні отримують завдання і відправляють у відповідь файли з результатами.

 Домашні завдання

 Функція домашніх завдань дозволяє вчителям задавати завдання і контролювати хід їх виконання, а учням - виконувати завдання і відразу в Щоденнику відправляти результати вчителеві. Також батьки можуть бачити видані їх дітям домашні завдання.

 Перелік домашніх завдань

 Вчителеві доступний архів домашніх завдань для всієї школи. Він може проглядати як свої домашні завдання, так і завдання тих класів, в яких він замінює іншого вчителя.

 НОВА ШКОЛА - Цікавіше за підручник video.novashkola.ua  Мультимедійні уроки, відібрані у зручній колекції відповідно до нашої шкільної програми з кращих освітніх YouTube каналів.

 Цікаві сайти для розвитку дітей http://abetka.ukrlife.org – дитяча сторінка для маленьких українців: абетки, казки, усмішки, приказки, скоромовки, загадки, лічилки.

 http://kazkar.at.ua – дитячий сайт: читання слухання улюблених казок. http://kazkar.info/

 Цікаві українські освітні канали

 Цікава наука на каналі YouTube

 https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ

 Для організації дистанційного навчання на період введеного карантину пропонуємо вчителям проаналізувати календарно-тематичне планування, визначити теми для ущільнення та для вивчення у дистанційному режимі, розробити тематичні завдання в системі он-лайн в межах встановленого навантаження.

 З метою виконання змістовної складової навчального плану 2019-2020н.р. рекомендуємо здійснювати підбір завдань для організації дистанційного навчання з предметів і курсів інваріантного та варіативного складника освітніх програм для учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, враховуючи наступне:

 1. Об’єднання навчальних тем.

 На виконання вимог до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти, визначених Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1-2-х класах), Державним стандартом загальної початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 3-4-х класах) та відповідних навчальних програм для 1-2 класів (Нової української школи) та 3-4 класів(оновлені програми), що передбачають забезпечення досягнення цих обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачами освіти, рекомендуємо ущільнити навчальний матеріал з тем, які можна об’єднати за змістом або обсягом.

 2. Оглядове або самостійне вивчення навчального матеріалу.

 Можливе з урахуванням вікових, психолого-фізіологічних особливостей учнів та рівня сформованості навчальних компетенцій з відповідних навчальних предметів шляхом розміщення завдань, запропонованих для самостійного опрацювання, на сайтах закладів загальної середньої освіти.

 3. Скорочення кількості годин, відведених на повторення програмового матеріалу.

 Відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти та діючих навчальних програм для 1-4 класів рекомендуємо ущільнити навчальний матеріал з тем, повторення яких можна скоротити.

 4. Міжпредметну інтеграцію програмового матеріалу з різних навчальних предметів.

 Вивільнити години за рахунок інтегрування програмового матеріалу з тем близьких за змістовими лініями.

 5. Максимальне використання годин варіативної складової для індивідуальних та групових занять.

 6. Аналіз доцільності використання резервного часу (20%) з урахуванням ущільнення програмового матеріалу, який відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти в навчальних програмах з усіх предметів і курсів передбачений для використання педагогічними працівниками на власний розсуд.

 7. Коригування змісту та термінів корекційно-рефлексійного тижня для подолання розбіжностей у навчальних досягненнях учнів, що пропонується наприкінці кожної чверті.

 8. Використання інтерактивних технологій і методик, зокрема проєктної діяльності.

 9. Види і типи контролю.

 Забезпечення зворотного зв’язку рекомендовано здійснювати у зручний спосіб для всіх учасників освітнього процесу.

 Для здійснення поточного контролю надавати перевагу завданням, виконання яких займатиме не більше 15 хвилин навчального часу (до прикладу онлайн-тести).

 Організовуючи дистанційне навчання для школярів початкової школи, варто пам’ятати:

 1.При скороченні годин на вивчення окремих тем необхідно врахувати пріоритетні теми відповідно до програми з кожного навчального предмета.

 2.Формат, обсяг, структура, зміст завдань, запропонованих для дистанційного навчання, є індивідуальною справою вчителя.

 3. З метою забезпечення дистанційного навчання добирати завдання, що спонукають учнів до роботи з довідниковою літературою, мультимедійними програмами та ресурсами мережі Інтернет.

 4. Пропонуючи завдання для опрацювання, вказувати не лише на порядковий номер сторінки, вправи чи завдання, а й конкретизувати характер та спосіб його виконання, а також надати учням чіткий інструктаж щодо виконання завдання (прокоментувати виконання завдання в усній, письмовій чи формі відео-звернення).

 5. У залежності від типу пізнавальної активності учнів підготувати різні за характером завдання: репродуктивні, пізнавально-пошукові, творчі, пізнавально-практичні.

 6. Для виконання завдання творчого та пізнавально-практичного характеру бажано надати певний час для їх виконання і встановити строки звітності.

 7. Поточне оцінювання здійснюється під час повсякденної навчальної діяльності учнів, що дає можливість учителю виявляти, як відбувається процес опановування знань, умінь, навичок, які зустрічаються труднощі. У відповідності до одержаних результатів учитель або впевнено йде далі, або вносить певні корективи.

 Основною функцією поточного оцінювання є забезпечення зворотного зв'язку в навчанні.

 Що можна запропонувати дитині для організації змістовного дозвілля під час карантину:

1. Читання цікавих книжок та журналів.

 Чарівна скарбничка казок.

 Казки, легенди та байки, легенди для дітей українською мовою

 http://skarbnu4ka.com/

 1. Народні казки.

 2. Літературні казки.

 3. Казки у віршах.

 4. Легенди.

 5. Аудіоказки.

 6. Відеоказки.

 2. Журнал для дітей віком від 4 до 10 років, їхніх батьків і педагогів

 https://jmil.com.ua/2020-1

 3. Огляд дитячої літератури на каналі YouTube

Відеоблог ВсіКниги на каналі YouTube

 https://www.youtube.com/watch?v=mdH7KbUgj5o

 4. Ведення читацького записника.

 Важливо використовувати при цьому творчий підхід: ілюструвати події чи зображувати героїв твору; придумувати власну кінцівку чи змінювати сюжет

 5. Ведення власного щоденника, що сприятиме розвитку пам’яті, вмінню чітко, змістовно висловлюватись та рефлексувати.

 6. Створення власного лепбука, книжки.

 https://uk.etcetera.media/lepbuk-yak-zrobiti-svoyimi-rukami-i-de-skachati-shabloni.html

 7. Творчі заняття (аплікації, вишивки, виготовлення ляльок-мотанок, вироби з паперу, тканини, глини).

 8. Колаж бажань з вирізок старих журналів.

 9.Цікаві сайти для розвитку дітей.

 http://abetka.ukrlife.org  – дитяча сторінка для маленьких українців: абетки, казки, усмішки, приказки, скоромовки, загадки, лічилки.

 http://kazkar.at.ua – дитячий сайт: читання слухання улюблених казок. http://kazkar.info/

 http://www.soroka-vorona.info – сайт для дітей та батьків: для виховання та розвитку дітей.

 http://gra-sonyashnyk.com.ua/lastteacher/

 10.Цікаві українські освітні канали.

 Цікава наука на каналі YouTube

 https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHEUDkuw8tPxtzSQ

 11.Онлайн тести, завдання з інтерактивного навчання для учнів, батьків, вчителів – сайт шкільної та дошкільної освіти Learning.ua

 https://learning.ua/

 12. Дитячий освітній портал для інтерактивного навчання дітей за допомогою цікавих ігрових завдань та задач: Вчи.юа https://vchy.com.ua/

 13. Навчальні тренажери, настільні ігри, цікаві задачі, кросворди, інтелектуальні змагання.

 14. НОВА ШКОЛА - Цікавіше за підручник video.novashkola.uahttps://video.novashkola.ua/

Завдання для молодших школярів на період карантину https://osvita.ua/school/70759/  

Мультимедійні уроки https://www.facebook.com/groups/nushMS/permalink/2000602186694331/  

Практичні завдання та задачі для дітей 2 класу https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-klas2/

Доступ до всіх завдань за шкільною програмою 1-4 класів з української мови та математики від Тм Розумники http://edugames.rozumniki.ua/subscribe/ \

Завдання для самостійної роботи учнів 2 класу під час карантину http://osnova.com.ua/UserFiles/files/Korisni%20kanikuly%202%20klas-2.pdf

Сервіси для вчителів

Он-лайн школа «На Урок» https://naurok.ua/

Безкоштовні ресурси для налаштування дистанційного навчання:

- https://coggle.it/ - найпростіший інтерфейс, можна зберегти зображення в

форматі PNG або PDF

- https://www.xmind.net/ - чудово працює на платформах Windows / Mac /

Linux.

Платформи для проведення онлайн уроків:

- https://classroom.google.com/ - простий, інтуїтивний інтерфейс. Якщо давно

чули про цей ресурс і планувати опанувати – час настав! В мережі є купа

навчальних відео, як налаштувати платформу. Приклад -

https://www.youtube.com/watch?v=C9rN1vJZJkE

- https://myownconference.com.ua – платформа для проведення вебінарів. У

безкоштовному варіанті є можливість підключення до 20 осіб – підійде, якщо

у вас підгрупа або в класі до 20 осіб (можливо в сільських школах).

- https://zoom.us/webinar  - проста в налаштуванні та реєстрації. В Youtube

можна знайти безліч відео-пояснень, як працювати з платформою.

Створення завдань, тестів, пазлів, вікторин https://learningapps.org/

Тестування учнів в онлайн-режимі https://www.classtime.com/uk/  та

https://naurok.com.ua/test/about

Каталог електронних освітніх ресурсів для учнів та вчителів

http://video.novashkola.ua/

Організація дистанційного навчання у школі

https://www.pedrada.com.ua/article/2476-organzatsya-distantsynogo-navchannyau-shkol

Задачі і тести з математики для 1 класу https://learning.ua/matematyka/pershyiklas/

Завдання з математики для дитини (підготовка до школи, 1 клас, 2 клас, 3

клас, 4 клас) http://osvita.ua/school/70399/

Платформа для навчання математики, розроблена експертами з педагогіки

https://www.matific.com/ua/uk/home/

Завдання з математики (дошкільнята, 1-10класи) https://learning.ua/matematyka/

Онлайн курси з математики https://naurok.ua/course/math

Формувальне оцінювання: https://www.youtube.com/watch?v=Agm21SkpbNs

Формувальне оцінювання: https://www.youtube.com/watch?v=rN_7w3Sd3Eg

Формувальне оцінювання: https://www.youtube.com/watch?v=0YcO7KNKrwc

Формувальне оцінювання навчальних досягнень молодших школярів

:https://www.youtube.com/watch?v=x-ToQQFy3NI

Лепбук. Онлайн-курс для вчителів початкової школи .І.Большакова

https://www.youtube.com/watch?v=xRRqIOk0vXg

Сторітеллінг. Онлайн-курс для вчителів початкової школи І.Большакова

https://www.youtube.com/watch?v=2aYHz1U19U8

М.Пристинська Щоденні 5

https://www.youtube.com/watch?v=Pc-gqUlsiR8 ,

М.Пристинська Щоденні 3 https://www.youtube.com/watch?v=VClAoATHANI

М.Пристинська Математика

https://www.youtube.com/watch?v=Pc-gqUlsiR8

Он-лайн ресурс для вчителів початкових класів

Сервіси для створення кросвордів, дидактичних ігор, головоломок, вікторин

1. https://www.proprofs.com;

2. https://www.jigsawplanet.com;

3. http://www.classtools.net;

4. https://learningapps.org;

5. http://puzzlecup.com;

Сервіси для колективного збереження документів.

1. https://docs.google.com;

2. http://office.microsoft.com;

3. https://drive.google.com;

4. https://www.dropbox.com;

5. https://picasaweb.google.com;

Сервіси для створення віртуальних класів.

1. https://learningapps.org;

2. https://www.edmodo.com;

Сервіси для створення інфографіки.

1. http://vizualize.me/

2. https://developers.google.com/chart/

3. https://www.easel.ly/

4. https://piktochart.com/

5. https://infogram.com/

6. https://visual.ly/

7. https://venngage.com/

Сервіси для організації віртуальних досок

1. https://realtimeboard.com/

2. https://www.thinglink.com/

3. http://en.linoit.com/

4. https://ru.padlet.com /

Сервіси для створення хмари слів

1. https://worditout.com/

2. https://www.jasondavies.com/wordcloud/

3. https://wordart.com/

4. https://wordcloud.pro/

5. http://www.imagechef.com/

6. http://www.tagxedo.com/

Сервіси для створення інтелект-карт

1. https://www.mindomo.com/

2. https://bubbl.us/

3. https://cacoo.com/

4. https://www.mindmeister.com/

5. https://www.spiderscribe.net/

6. http://www.popplet.com/

7. https://mindnode.com/

8. https://sourceforge.net/projects/freemind/

9. https://www.xmind.net/

10. http://wisemapping.com/

Сервіси для створення стрічок часу

1. https://www.timetoast.com/ 

2. https://www.preceden.com/?utm_source=timerime&utm_campaign=homepa

3. http://ww7.whenintime.com/

Фотосервіси

1. https://slide.ly/collage/create

2. https://www.photovisi.com/

3. https://pixlr.com/express/

4. http://www.getloupe.com/create

Онлайн відеоредактори

1. http://www.cellsea.com/free-online-video-editor

2. https://www.iskysoft.com/ru/filmora-video-editor-mac.html

3. http://www.videotoolbox.com/

4. https://www.wevideo.com/

5. https://online-video-cutter.com/

6. http://video-editor.su/programma-dlya-obrezki-video.php

7. https://videoredaktor.ru/a/obrezka-i-narezka-video

8. https://remontka.pro/obrezat-video/

Сервіси для проведення онлайн опитувань

1. https://docs.google.com/forms/u/0/

2. https://quizlet.com/

3. https://kahoot.com/

4. https://www.classmarker.com/

5. https://get.plickers.com/

6. https://www.easytestmaker.com/

7. https://www.quizalize.com/

8. https://www.mentimeter.com/     

9. https://nearpod.com/


Посилання на джерела :

 

https://mon.gov.ua/ua/news/vazhlivi-akcenti-shodo-organizaciyi-distancijnogo-navchannya

https://upsh.com.ua/docs/instruktyvno-metodychni-rekomendatsiyi-na-2020-2021

https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/8821/1/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B7_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf

https://nus.org.ua/articles/praktyky-ta-pidhody-do-dystantsijnogo-navchannya-rekomendatsiyi-dlya-vchyteliv/

Методичні посібники

Організація дистанційного навчання у школі: методичні рекомендації/ МОн України, 2020Завантажити
Дистанційні технології в освіті: збірник науково-методичних рекомендації щодо організації виховання, навчання та розвитку учасників освітнього процесу під час карантину / під ред. Ю. О. Бурцевої, Д. В. Малєєва. – Краматорськ : Відділ інформаційно-видавничої діяльності, 2020. – 95 с. – Електрон. аналог друк. вид.Завантажити
Дистанційне навчання в умовах карантину: досвід та перспективи. Аналітико-методичні матеріали / кол. автор. ; за заг. ред. О.М.Топузова ; укл. М.В.Головко. Київ : Педагогічна думка, 2021. - 192 с.Завантажити
Організація освітнього процесу із застосуванням технологій дистанційного навчання (з досвіду роботи педагогів Кіровоградської області) [методичні рекомендації] / за заг. ред. Ольги ЛИТВИНЕНКО — Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2021. – 72 с.Завантажити
Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання / авторський колектив; за ред. Є. М. Бачинської, О. В. Матушевської. Біла Церква : КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів». 2020. 109 с. Завантажити
Методика дистанційного навчання: збірник статей /За редакцією В. А. Ребрини. Хмельницький: ХОІППО. 2020. 81 сЗавантажити
Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник / Упоряд. Воротникова І.П. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 2020. 48 с.Завантажити
Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи.Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва : навч.-метод. посіб. / Упоряд.: Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 456 с.Завантажити

Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи: Порадник ІІ. З досвіду роботи освітян міста Києва: навч.-метод. посіб. / упоряд.: С.В. Івашньова, Н.М. Дика, К.О. Линьов, О.В. Хмелєва-Токарєва, І.П. Воротникова; за заг. ред. М.Ф. Войцехівського, С.В. Івашньової, О.Г. Фіданян. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. — 420 с.

Завантажити

Нова українська школа: організація дистанційного і змішаного навчання у початковій школі : навч.-метод. посіб. / [О. О. Трипольська, О. А. Блізнякова, О. В. Вовк та ін.] — Харків : Вид-во «Ранок», 2021. — 208 с.

Завантажити

Онлайн-безпека учасників освітнього процесу в умовах дистанційного і змішаного навчання : навч.-метод. посіб./С. О. Доценко, В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Т. М. Собченко. — Харків : Вид-во «Ранок», 2021. — 192 с.

Завантажити

Захист дітей у цифровому середовищі: рекомендації для батьків та освітян, 2020 - 72 с.

Завантажити

Рекомендації Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо захисту персональних даних під час дистанційного надання освітніх послуг / Київ, 2021 - 21 с.

Завантажити

Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2021 (Подолання викликів у період карантину, спричиненого COVID-19) : зб.матеріалів всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 2 березня 2021 р.) / за заг.ред. О.В. Овчарук. Київ: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: 2021. 116 с.

Завантажити

Використання системи комп’ютерного моделювання в умовах дистанційного навчання: збірник матеріалів / за заг. ред. С. Г. Литвинової., О.М. Соколюк. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2020. 195 с.

Завантажити

Онлайк: навчально-методичний посібник щодо освіти з безпеки в Інтернеті для професійних спільнот / Черних О.О. - К.: ВАІТЕ, 2020. – 108 с.

Завантажити

Методичні рекомендації  щодо онлайн-безпеки учасників освітнього процесу в умовах дистанційного та змішаного навчання / Рогожина О.О. - Харків: КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», 2020 - 16 с.

Завантажити

Використання засобів хмаро орієнтованого навчального середовища для розвитку ІК-компетентності вчителів : методичні рекомендації / [О. В. Овчарук, І. Д. Малицька, І. В. Іванюк, О. О. Гриценчук, О. Є. Кравчина, Н. В. Сороко]. – Київ : Літера ЛТД, 2019. – 64 с.

Завантажити

Інтернет-сервіси в освітньому просторі [методичний посібник]. / І.С. Аман, О.В. Литвиненко. – Кіровоград : КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2016. – 88 с.

(LearningApps, Prezi, Loupe, Хмари тегів, Canva, Вlendspace, Padlet, Timeline JS)

Завантажити

Інтернет-сервіси в освітньому просторі.Випуск 2 : методичний посібник / І.С. Аман, О.В. Литвиненко. – Кропивницький: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2017. – 60 c.

(Mindomo, Popplet, Play Buzz, використання інфографіки, основні типи візуалізації даних, Pictochart, Pearltrees)

Завантажити

Інтернет-сервіси в освітньому просторі.Випуск 3: [методичний посібник] / І.С. Аман, О.В. Литвиненко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. – 76 с.

(Genially, EDpuzzle, Wizer.me, Screencast-O-Matic, Kahoot)

Завантажити

Екстрене дистанційне навчання в Україні: Монографія / За ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка – Харків:. Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. – 409 с.

Завантажити

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар